دریافت فایل

با توجه به نیاز ارتباط بیشتر بین اعضاء محترم شاغل و بازنشسته و شرکت تعاونی مصرف سامانه پیامکی جهت ارسال نظرات - پیشنهادات - شکایات و انتقادات راه اندازی شده است .شماره سامانه پیامکی 300075160