دریافت فایل

حضور جناب دکتر کامران نماینده مجلس در دفتر مرکزی شرکت و بازدید از برخی از قسمتهای شرکت