فایل ضمیمه دریافت فایل

برگزاری دو نمایشگاه ویژه محصولات فرهنگی و لوازم اتحریر

1- رستوران متالوژی کارخانه

2- نمایشگاه مرکزی تعاونی مصرف در اصفهان