ساعات کار فروشگاه های شرکت تعاونی در نیمه اول سال 96